TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Huisi Business Oy

www.huisi.fi 

info@huisi.fi 

2. Yhteyshenkilö

Anna Heinsalmi, toimitusjohtaja

anna@huisi.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteystietoja kerätään yhteydenpitoa, tiedotusta, viestintää ja markkinointia varten. Huisi Business Oy käsittelee seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, yrityksen tai yhteisön nimi)
  • Lisätiedot (esim. minkälaisesta asiasta yhteyttä ottava henkilö haluaa keskustella)

4. Henkilötietojen käsittelijät jolle henkilötietoa siirretään

Webnodella toteutetut kotisivut.

https://www.webnode.fi/tietosuojakaytanto/ 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Suostumuksensa antaneiden sähköpostiosoitteet säilytetään markkinointiviestintää varten, kunnes suostumus perutaan. Peruutuksen voi tehdä lähettämällä siitä viestiä sähköpostiosoitteeseen: info@huisi.fi 

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat

  • Henkilöt, jotka ovat pyytäneet yhteydenottoa YHTEYDENOTTO-sivun kautta. Samassa yhteydessä henkilöt voivat antaa suostumuksensa: "Hyväksyn tietojeni käytön markkinointitarkoituksiin"

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella lomakkeen kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Huisin kumppanien kesken silloin, kun se yhteydenpidon tai toiminnan kannalta on välttämätöntä ja kumppani liittyy käsiteltävään asiaan. Muuten kaikki tieto on vain Huisi Business Oy:n käytössä.

Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristöjen toimittajat ja niiden alihankkijat saattavat käsitellä Henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä lähettämällä asiasta viestiä sähköpostiosoitteeseen: info@huisi.fi 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Päivitetty viimeksi 29.7.2020